Wiki Grepolis NL:Privacybeleid

Uit Wiki Grepolis NL
Naar navigatie springen


Bepalingen inzake gegevensbescherming


Door websites en spellen van InnoGames GmbH (“website”) op te roepen en te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze regels. U heeft het recht bezwaar te maken tegen elk gebruik van uw gegevens. U kunt uw instemming met deze bepalingen op elk moment herroepen met werking voor de toekomst. Indien u naar aanleiding van deze informatie nog vragen mocht hebben over het gebruik van uw persoonsgegevens door InnoGames of één onzer zakenpartners, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

1. Registratie en gebruik van uw persoonsgegevens door InnoGames


1.1 InnoGames hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers is voor en houdt daarmee rekening in alle aspecten van de bedrijfsvoering. InnoGames verbindt zich ertoe de voorschriften ter bescherming van persoonsgegevens na te leven. Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt voor onze hele website, niet echter voor de websites van andere aanbieders die via links op onze site kunnen worden bereikt.

1.2 In principe verkrijgt, registreert en gebruikt InnoGames uitsluitend die gegevens, die u ons bij het gebruik van onze website in het kader van uw aanmelding meedeelt. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Het is u bekend en u gaat ermee akkoord dat uw persoonsgegevens ter uitvoering van de overeenkomst worden verzameld, gebruikt en opgeslagen. Persoonsgegevens zijn gegevens die informatie bevatten over de persoonlijke en zakelijke leefomstandigheden van de gebruiker.

1.3 Bij aanmelding voor de Newsletter gaat u ermee akkoord regelmatig interessante aanbiedingen per e-mail te ontvangen. Uw e-mailadres wordt met uw toestemming voor eigen reclamedoeleinden gebruikt totdat u zich afmeldt voor de Newsletter. Uw e-mailadres wordt niet aan derden doorgegeven en u kunt uw instemming met het gebruik van uw e-mailadres voor actuele en toekomstige reclamedoeleinden op elk moment herroepen.

1.4 InnoGames wijst u er bovendien op dat persoonsgegevens, gebruiksgegevens en betalingsgegevens uitsluitend worden verzameld, verwerkt en gebruikt in het kader van de §§ 14, 15 TMG [Duitse telemediawet], respectievelijk § 28 BDSG [Duitse wet op bescherming van persoonsgegevens], ook nog nadat de opdracht is vervuld, voor zover dat voor de afrekening noodzakelijk is.

1.5 Teneinde uw vragen te kunnen beantwoorden, uw aanvragen af te kunnen handelen en u te kunnen begeleiden is het soms noodzakelijk u te vragen naar persoonlijke gegevens als naam, e-mailadres en telefoonnummer. InnoGames kan deze gegevens gebruiken om uw vragen te beantwoorden of om per post, e-mail of telefoon contact met u op te nemen, teneinde u te informeren over nieuwe producten, diensten of aanbiedingen van InnoGames. Wanneer u een product bestelt, een beroep doet op onze service of gegevens op deze site upload, moet InnoGames mogelijk contact met u opnemen voor aanvullende informatie die voor de afhandeling noodzakelijk is. InnoGames zal dergelijke informatie echter, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, niet zonder uw toestemming aan derden verstrekken, behalve indien en voor zover dat nodig mocht zijn voor de uitvoering van uw opdrachten, voor de behandeling van uw vragen of in het kader van de klantenservice. U verleent InnoGames hiermee ook het recht voor bovengenoemde doeleinden alle door u verstrekte informatie uit te wisselen met andere met InnoGames verbonden ondernemingen.

1.6 InnoGames kan op eigen initiatief of op uw verzoek onvolledige, foutieve of verouderde persoonsgegevens welke door InnoGames in verband met de exploitatie van de website worden opgeslagen, aanvullen, corrigeren of wissen.

1.7 InnoGames zal in het kader van de wettelijke bepalingen persoonsgegevens op verlangen van de bevoegde persoon onmiddellijk wissen voor zover dat niet strijdig is met dwingendrechtelijke bewaarverplichtingen.

1.8 InnoGames behoudt zich het recht voor een samenvatting van statistische gegevens over gebruikers van InnoGames, hun verkopen, surfgewoonten en daarmee verband houdende site-informatie aan te goeder naam en faam bekend staande derden door te geven. Deze statistieken en algemene gegevens bevatten geen informatie die kan worden herleid tot individuele personen.

2. Bescherming van uw gegevens


Aan het beschikbaar stellen van persoonsgegevens, of dat nu persoonlijk, telefonisch of via het internet geschiedt, zijn altijd risico’s verbonden en geen enkel technologisch systeem is volledig onkwetsbaar voor manipulatie of sabotage. InnoGames heeft in redelijkheid gepoogd zo effectief mogelijke voorzorgen te treffen om onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens en gebruik of vervalsing van deze gegevens door onbevoegden te verhinderen en de desbetreffende risico’s tot een minimum te reduceren.

3. Gebruik van cookies


Bij bezoek aan onze website blijft u altijd anoniem. Bij elk bezoek van de gebruiker aan de website en bij elk bestand dat wordt opgehaald, worden gebruiksgegevens over deze handeling zonder verwijzing naar een persoon in een protocolbestand op onze server opgeslagen: Internet Protocol-adres/IP-adres, pagina van waaruit het bestand werd opgevraagd, datum, tijdstip, type browser en besturingssysteem, de door u bezochte pagina en de hoeveelheid opgehaalde gegevens, gebruiksstatus (bestand opgehaald, bestand niet gevonden, etc.). Uit deze gegevens worden statistieken gegenereerd die ons helpen ons online-aanbod aan uw behoeften aan te passen.

Cookies worden uitsluitend gebruikt om informatie op uw harde schijf te lezen die daar door een cookie van deze pagina zijn opgeslagen. Indien u niet wenst dat er cookies op uw PC worden opgeslagen of van opslag daarvan op de hoogte wilt worden, kunt u de opslag van cookies door de desbetreffende instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen er echter op dat u in dat geval mogelijk niet in volle omvang van alle functies van de website gebruik zult kunnen maken.

4. Google Analytics


Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die mogelijk maken te analyseren hoe u van de website-gebruik maakt. De informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt via een cookie doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken voor de evaluatie van uw gebruik van de website, om voor de websiteexploitant rapporten over de website-activiteiten samen te stellen van en voor de verlening van andere diensten in verband met het website- en internetgebruik. Google zal deze informatie eventueel ook aan derden beschikbaar stellen voorzover dit wettelijk is voorgeschreven of voorzover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google. Door van deze website gebruik te maken verklaart u zich akkoord met de bewerking van de gegevens door Google op bovenomschreven wijze en met het bovenomschreven doel.

5. Reclame van derden, links naar andere websites


5.1 Incidenteel bevat de internetpresentatie van InnoGames op de website reclame van derden en interactieve verwijzingen (zogenaamde links) naar internetpresentaties van derden, waarvoor InnoGames niet verantwoordelijk is. InnoGames heeft met name geen invloed op de inhoud en vormgeving van de gelinkte externe sites, respectievelijk de internetpresentaties waarop u via deze sites belandt. Uitsluitend de betreffende aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud en vormgeving van deze internetpresentaties alsmede voor de naleving van bepalingen inzake gegevensbescherming.

5.2 Deze adverteerders of ondernemingen gebruiken incidenteel technologieën waarmee reclame die op de pagina van InnoGames verschijnt rechtstreeks naar uw browser wordt doorgestuurd, zodat uw IP-adres automatisch wordt doorgegeven. De betreffende adverteerders of ondernemingen gebruiken soms ook cookies en andere technische middelen om de effectiviteit van hun reclame te meten of de inhoud daarvan te optimaliseren. InnoGames heeft daarop geen invloed. De onderhavige verklaring omtrent bescherming van persoonsgegevens omvat derhalve niet de omgang met gegevens door deze derden.

6. Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, kredietonderzoek


6.1 InnoGames zal haar gegevens met betrekking tot personen en facturering slechts doorgeven aan derden, voorzover dit in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld, dit wettelijk is voorgeschreven dan wel nodig is om nakoming van de Algemene Voorwaarden en /of andere met u getroffen contractuele regelingen af te dwingen alsmede om de rechten van andere opdrachtgevers en/of betrokken derden te beschermen. Dat betreft in het bijzonder de afhandeling van betalingen via externe dienstverleners (bijvoorbeeld PaySafe, Wallie, Clickandbuy, Moneybookers). Met uw beschermenswaardige belangen wordt door ons rekening gehouden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De gegevens worden overigens alleen dan ter beschikking gesteld indien voldoende plausibel wordt gemaakt dat sprake is van een gerechtvaardigd belang. In geval van betalingsachterstand heeft InnoGames bovendien de mogelijkheid zonodig een incassobureau of advocaat opdracht te geven de openstaande vordering te innen. Voor dit doel worden de noodzakelijke gegevens doorgegeven en met inachtneming van alle bepalingen inzake gegevensbescherming gebruikt.

6.2 In alle andere gevallen zal InnoGames de persoonsgegevens die u in het kader van uw registratie en ter afhandeling van uw opdracht aan InnoGames heeft verstrekt, uitsluitend doorgeven indien u daarmee vooraf uitdrukkelijk heeft ingewilligd.

7. Wijzigingen


InnoGames kan de onderhavige bepalingen inzake gegevensbescherming of de inhoud van deze pagina te allen tijde wijzigen dan wel de toegang tot deze pagina wijzigen of blokkeren. InnoGames zal u met adequate middelen van dergelijke wijzigingen op de hoogte stellen.

8. Vragen over de bescherming van gegevens


U kunt altijd contact met ons opnemen indien u wenst dat uw profiel en de met betrekking tot uw persoon opgeslagen gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Bovendien delen wij u op elk door u gewenst moment mee welke gegevens wij van u hebben opgeslagen, alsmede de herkomst de ontvanger ervan, benevens het doel van de opslag. Bij vragen met betrekking tot de gegevensbescherming kunt u contact opnemen met:

InnoGames GmbH Harburger Schloßstraße 28 21079 Hamburg

Fax: 040 7889335 21 privacy@innogames.de